Vážení zákazníci našeho e-shopu www.lanatura.cz,

z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti ke 25. květnu 2018 (dále jen jako „Nařízení GDPR“), pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů. Věřte, že na jejich plnění klademe maximální důraz a již nyní, v předstihu Vám přinášíme následující nejdůležitější informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

1. Jaké údaje zpracováváme?

Ve vašem případě zpracovává náš e-shop následující osobní údaje uvedené při registraci Vašeho účtu/učinění objednávky:

- jméno a příjmení
- adresa trvalého pobytu + adresa doručování (je-li odlišná)
- číslo účtu
- e-mail

a dále též o údaje o zboží, které jste u nás objednali.

2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, bez něj by však nebylo možné uzavřít ani plnit smlouvu mezi Vámi a naším e-shopem. Zpracování Vašich osobních údajů (jméno, přímení, adresa, č.účtu) je nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a naším e-shopem, Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění této smlouvy.

S ohledem na výše uvedený účel zpracování osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu účinnosti smlouvy (která vzniká přijetím Vaší objednávky) a následně po dobu tří let po uplynutí této doby, abychom tak byli schopni evidovat případná finanční plnění ve Váš prospěch a vyplatit Vám odpovídající částky. V případě, že v těchto třech letech evidujeme novou objednávku, zpracováváme Vaše osobní údaje i nadále, a to po dobu tří let od poslední objednávky. Po uplynutí uvedené doby budou Vaše osobní údaje zlikvidovány, s výjimkou případu, kdy by byly zapotřebí pro účely uplatnění našich práv ve sporech, v soudních, rozhodčích, či správních řízeních – v takovém případě budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovémto sporu. V případě takovéhoto zpracování Vašich osobních údajů Vás o této skutečnosti budeme též bez zbytečného odkladu informovat.

Váš e-mail zpracováváme, jen na základě Vašeho souhlasu, a to pro účely zajištění Vaší informovanosti o novinkách, akcích a nabídce zboží.

Váš e-mail budeme zpracovávát po dobu neurčitou. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat písemně, či e-mailem zaslaným na naši adresu. V takovém případě bude Váš e-mail okamžitě z naší databáze odstraněn a nebude již dále zpracováván.

3. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

V rámci plnění smlouvy předáváme Vaše osobní údaje subjektům zajišťujícím pro nás rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek a právní služby. Seznam těchto subjektů Vám v případě zájmu zašleme.

4. Vaše práva dle platné právní úpravy

Rádi bychom Vás též informovali, že dle platné právní úpravy na ochranu osobních údajů máte následující práva:

- právo přístupu k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme
- právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné
- v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by Vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací Vašich osobních údajů),
- právo požadovat po nás výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
- právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou
- kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
- máte též právo na přenositelnost údajů v případě, kdy byste měli zájem předat jinému správci Vaše údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: La natura, U Sirkárny 370 04 České Budějovice

V Českých Budějovicích dne 22.5.2018

S úctou

La Natura


Uvedeno v magazínech